Pennebo, naturreservat

Pennebo är ett gammalt kulturlandskap. Ängar och betesmarker har idag ersatts av värdefull och variationsrik skog. Vid en vandring genom naturreservatet kan du upptäcka många kännetecken av tidigare användning av mark och se den nuvarande mångfalden av växlighet. I området finns spår av tidigare bebyggelse, t ex ruinerna efter den lilla gården Kerstinsbygget och en välbevarad jordkällare.

Kring Gården fanns åkrar och ängar. Stengärdesgårdar och odlingsrösen finns även bevarade. Efter det att slåttern och betesdrift upphört har uppkommit skog. De vidkroniga ekar och askar som idag står inne i lövskogen vittnar om den historiskt sett mer öppen omgivning. I reservatet finns flerstammiga björkar som är ett tecken på tidigare betesdrift och beskärning.
På våtmark kom upp alsumpskog, med glasbjörk och hassel. På flera ställen tränger grundvattnet i dagen i form av källor. Flera av alarna i sumpskogen står på så kallade socklar, ett tecken på gammal, orörd skog. Bland socklar och vattenspeglar finns ett frodigt fältskikt med bl a gullpudra och småvänderot.

Hitta till oss

Pennebo, naturreservat

Du kanske gillar

Bjärekustens naturreservat, inklusive Hovs Hallar

Hovs Hallar är den yttersta delen av Hallandsåsen, som mö...

Läs mer

Djurholmen

Uppe på Hallandsåsen ligger Djurholmsmossen, ett stort my...

Läs mer

Hönalt

Hönalt är en by i Östra Karups församling uppåt Hallandså...

Läs mer

  • Följ oss
  • Instagram
  • Facebook
/backnet/media_archive/cache/9b27cf8e9317fb70735f19e9039b68f4_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/762afd5c108b527f07e3a6f605309233_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/bb1d493cbdefb0d77d12fbcd63dff843_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/d8876f008fcaa8e0f4f813bab3227041_140x64.png
/backnet/media_archive/cache/538d0ad1f33bf7f5fbb9dfd31fcb7409_140x64.png